Kerti fogadó

HU EN SK

Adatkezelési tájékoztató – ajánlatkérőknek, hírlevél feliratkozóknak

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője
Név: World-Transit Kft.
Székhelye: 4644 Mándok, Jókai út 045/3.
Törvényes képviselő: Szabó Norbert, Szabó István együttesen

 

2. A kezelt adat meghatározása:
az érintett által megadott név és e-mail cím

3. Az adatkezelés célja:
hírlevél megküldése, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, direktmarketing tartalmú megkeresések.

4. Az adatkezelés jogalapja:
az érintett hozzájárulása

5. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:
ez esetben a hírlevélre feliratkozás nem történik meg, az adatkezelésre nem kerül sor.

6. Az adattovábbítás:
az adatok továbbítására kizárólag a szerződés alapján a hírlevél szolgáltatás kiküldését végző cég részére kerül sor

A hírlevél kiküldési szolgáltatást végző adatfeldolgozó neve:
MailChimp® registered trademark of The Rocket Science Group
Cím: The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Email cím:
privacy@mailchimp.com
Weboldal: https://mailchimp.com

 


7. Az adattovábbítás jogalapja:
az érintett hozzájárulása

8. A személyes adat kezelésének időtartama:
az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről minden hírlevél végén le lehet iratkozni, mely egyben azt is jelenti, hogy az érintett kéri az e-mail címének törlését.

9. Tájékoztatás az érintett jogairól
Az érintett jogosult arra hogy, az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

10. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:
profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor

11. Adatok tárolása, adatbiztonság

A World-Transit Kft. és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezetek az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén találhatóak meg. A World-Transit Kft. az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy a World-Transit Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

12. Hatósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik
Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 25.
Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

13. Az Adatkezelési tájékoztató elérhetősége
Az adatkezelési tájékoztató a World-Transit Kft. honlapján a www.forgachkastely.hu oldalon érhető el.

 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK, MEGHÍVÓK ÉS HÍREK

 

 

 

MEGHÍVÓ letöltése (PDF)

PROGRAM letöltése (PDF)

 

„Sweet memories traditional flavours from Galanta to Mándok”
 

Program

Édes ízek Mándok kerti fogadójában

15:00 – 15.15 Regisztráció

15:15 – 15:25 Szabó István, az egyesület elnökének köszöntője

15:25 – 15:35 Dr. Seszták Miklós kormánybiztos úr köszöntője

15:35 – 15:45 Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő köszöntője

15:45 – 15:55 Perényi Zsigmond államtitkár úr

15:55 – 16:05 Az épület megszentelése

16:05 – 16:35 A kárpátaljai Sodró együttes fellépése

16:35 – 17:30 Állófogadás

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
www.skhu.eu
http://kertifogado.forgachkastely.hu/oldal/kertfogado

 

 

 

 

A PROJEKT

 

Projekt cím: Sweet memories, traditional flavours from Galanta to Mándok

Projekt azonosító: SKHU/1601/1.1/202

Program neve: Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme

Lead Beneficiary: Mándok Község Műemlékeinek Megmentéséért Egyesület

Beneficiary: Občianskeho združenia Neogotický kaštieľ v Galante

Projekt időtartama: 2017.12.01.-2019.09.30.

Projekt összköltsége: 1.312.987,00 EUR

Uniós támogatás: 1.116.038,95 EUR

Hazai támogatás: 131.298,70 EUR

 

Összefoglaló a projektből:

 

Projektünk célja a Galántai Eszterházy Kastélytól a Mándoki Forgách Kastélyig húzódó, a szellemi örökség részét képező gazdag gasztronómiai-cukrászati kultúra rekonstruálása és tematikus útvonal mentén történő bemutatása. A Monarchia idején a főúri kastélyokban megjelenő francia cukrászat később a paraszti konyhákban is megjelent. Ennek hatására a Felvidéken, főleg a kereskedelmi útvonalak menti településeken a XVIII. században már nagy számban jelentek meg a vásárokon mézeskalácsosok, cukorkások, ostyások, hogy azután helyt adjanak híres cukrászoknak, akik már nem vándoroltak a portékával, hanem helyben kínálták. Monarchia színpompás megjelenése a projekt célterületén rányomta bélyegét a legapróbb cukrászda belső enteriőrjére is.

A cukrászat történetének jelentős fordulata tetten érhető az előkelő udvarok szakácskönyveiben csakúgy, mint a falusi lakodalmas tésztakészítési receptúrákban. A jelenség attraktív bemutatása az alapanyag-használat, az eszközök, a belsőépítészet és a kapcsolódó – elsősorban ünnepi, lakodalmas - szokások szempontjából egyaránt lehetséges.

A projekt keretében felkutatjuk a kulturális örökség emlékeit, majd feldolgozásukat követően élményszerűen bemutathatóvá tesszük a gyűjteményt. A gasztonómiai túraútvonal egyes állomásain vándorkiállítással mutatkozunk be a jelentősebb állomások településeink vásárain, ünnepein egy mobil kiállító-bemutató térrel (mobil cukrászda jellegzetes enteriőrrel és korhű kínálattal). A közösen létrehozott turisztikai attrakció az útvonal két végpontján, a Galántai Eszterházy Kastélyban (felújítással) és a Mándoki Forgách Kastélyban (új épület építésével) kialakított turisztikai fogadóterekben kerül bemutatásra, ahol gasztro-turisztikai szolgáltatásokkal szolgáljuk ki a látogatókat: kapcsolódó rendezvényekkel (főzőversenyek, tematikus workshop-ok), turisztikai programokkal (csoportos interaktív bemutatók, rendezvények) és kiadványokkal (receptúra-gyűjtemény, az útvonal ismertetése 5 nyelven).